Strona główna » 22. CHEMIA SPAWALNICZA » PASTA NEUTRALIZACYJNA PN1

Kategorie sklepu


Wybierz dział

Nasz sklep akceptuje płatności PayPal jak kupić na raty
 • WYSYŁKA GRATIS

PASTA NEUTRALIZACYJNA PN1

16,00 zł
 1. nr katalogowy: 15-04-13
 2. dostępna ilość: 1
 3. jednostka miary: szt.
 4. stan produktu: nowy
 5. zobacz ceny przesyłek

PASTA NEUTRALIZACYJNA TOPCHEM PN-1

Pasta do neutralizacji, neutralizator pozostałych po trawieniu środków PT-1, PT-2, PT-Alu - pozostałości kw. azotowego i fluorowodorowego.

ZASTOSOWANIE

- do neutralizacji kwasów do usuwania przebarwień.

PARAMETRY

- pojemność: 1kg

- wygląd: żel

- kolor: bezbarwny

 

- producent: TOPCHEM

TOPCHEM ® PASTA NEUTRALIZUJĄCA PN-1

1/5

Data opracowania karty: 1999-09-30

Data aktualizacji : 2017-12-06

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów(REACH) ___________________________________________________________________________

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUSTANCJI/MIESZANINY I

IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

______________________________________________________________________

1.1 Identyfikator produktu

PASTA NEUTRALIZUJĄCA PN-1

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: Środek do neutralizacji resztek kwasów do trawienia metali.

Zastosowania odradzane: nie określono.

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Zakład Chemii Technicznej TOPCHEM

ul. Barytowa 12

25-756 Kielce

Tel.: +48 41 3454747 lub 601 439 104

e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: topchem@topchem.com.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego

Telefon alarmowy w Polsce (czynny w godzinach 7:00 – 15:00): 112 lub 998

Data aktualizacji: 2017-10-12

___________________________________________________________________________

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

___________________________________________________________________________

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja mieszaniny

Klasyfikacja wg rozporządzenia (EC) 1272/2008 (CLP/GHS):

Preparat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny.

Zagrożenie dla środowiska:

Nieszkodliwy

Szkodliwe skutki działania na zdrowie człowieka: Mechaniczne zatarcie oka przy

zachlapaniu.

Zagrożenie pożarowe:

Mieszanina niepalna.

2.2 Elementy oznakowania

Symbole zagrożeń: Brak

2.3 Inne zagrożenia: Brak

__________________________________________________________________________

SEKCJA 3: SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH MIESZANINY

___________________________________________________________________________

Mieszanina nie zawiera składników zaklasyfikowanych jako niebezpieczne.

TOPCHEM ® PASTA NEUTRALIZUJĄCA PN-1

2/5

_______________________________________________________________________

SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

_______________________________________________________________________

4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Wdychanie: Nie dotyczy

Kontakt ze skórą: Umyć wodą z mydłem.

Kontakt z oczami: Natychmiast płukać dużą ilością letniej wody.

Spożycie: Wypłukać usta wodą.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Nie ma zastosowania

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego

postępowania z poszkodowanym

Nie ma zastosowania.

___________________________________________________________________________

SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

___________________________________________________________________________

5.1 Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze: adekwatne do płonącego otoczenia

Niewłaściwe środki gaśnicze: brak

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Brak

5.3 Informacje dla straży pożarnej

Brak

__________________________________________________________________________

SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU

NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

___________________________________________________________________________

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach

awaryjnych

Dla personelu produkcyjnego: Nie dotyczy

Dla personelu ratowniczego: Nie dotyczy

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie dotyczy

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Nie dotyczy

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Brak

___________________________________________________________________________

SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I

MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

___________________________________________________________________________

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Nosić właściwe wyposażenie ochrony osobistej. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia mieszaniną oczu.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych

TOPCHEM ® PASTA NEUTRALIZUJĄCA PN-1

3/5

niezgodności.

Brak szczególnych wymagań.

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Brak informacji o zastosowaniach innych niż wymienione w sekcji 1.2

___________________________________________________________________________

SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

___________________________________________________________________________

8.1 Parametry dotyczące kontroli

Najwyższe dopuszczalne stężenia

Nie dotyczy.

8.2 Kontrola narażenia

Odpowiednie zabezpieczenia techniczne

Nie dotyczy.

Indywidualne środki ochrony

Higiena pracy: Ogólna.

Ochrona oczu: Stosować okulary ochronne.

Ochrona skóry: Stosować rękawice.

Drogi oddechowe: Nie dotyczy.

Kontrola narażenia środowiska

Nie dotyczy.

___________________________________________________________________________

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

___________________________________________________________________________

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i

chemicznych

Wygląd: Gęsta zawiesina bez zapachu.

pH: 7-9

Temperatura topnienia/krzepnięcia: brak danych

Temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie dotyczy

Temperatura zapłonu: mieszanina niepalna

Prężność par: Brak dostępnych danych.

Gęstość: ~ 1,3kg/m3

Rozpuszczalny w wodzie: nieograniczona

Temperatura samozapłonu: nie dotyczy

Temperatura rozkładu: Brak dostępnych danych.

Lepkość: brak danych

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

___________________________________________________________________________

10.1 Reaktywność

Obojętna chemicznie.

10.2 Stabilność chemiczna:. W normalnych warunkach stosowania produkt jest stabilny.

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji: Nie są znane w normalnych

warunkach stosowania.

10.4 Warunki, których należy unikać: Ujemne temperatury otoczenia.

TOPCHEM ® PASTA NEUTRALIZUJĄCA PN-1

4/5

10.5 Materiały niezgodne: Brak danych.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu: Nie są znane.

___________________________________________________________________________

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

___________________________________________________________________________

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksyczność ostra: Brak

11.2 Informacja o możliwych drogach narażenia

Kontakt z okiem Powoduje mechaniczne zatarcie oczu

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

___________________________________________________________________________

12.1 Toksyczność

Nieszkodliwy dla środowiska.

12.2 Mobilność w glebie

Nie dotyczy

SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

___________________________________________________________________________

Metody unieszkodliwiania odpadów

Pasta neutralizująca PN-1 a także opakowania są obojętne dla środowiska i nie są uciążliwe.

___________________________________________________________________________

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

___________________________________________________________________________

14.1 Numer UN (numer ONZ)- Brak zagrożeń w transporcie.

___________________________________________________________________________

SEKCJA 15:INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

___________________________________________________________________________

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2011 nr 63 poz. 322 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji

niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin. (Dz.U.12. poz. 445)

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie

rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia

Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz.Urz. L 136 z 29.5.2007 z późn. zm.)

TOPCHEM ® PASTA NEUTRALIZUJĄCA PN-1

5/5

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.Urz. L 133 z 31.05.2010)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie

klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i

1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L Nr 353 z 31.12.2008 z późn.

zmianami)

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. z późn zmianami, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 z późn. Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166)

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków

ochrony indywidualnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań

lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów

przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332; z 1997 r. Nr 60, poz.375; z 1998 r. Nr 159,

poz.1057; z 2001 r. Nr 37, poz. 451; Nr 128, poz. 1405)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650; z 2007 r. Nr 49, poz. 330; z 2008r. Nr 108, poz. 690)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86; z 2008 r. Nr 203, poz.1275)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz. 908.)

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 roku wraz ze zmianami obowiązującymi od daty ich wejścia w życie w stosunku do Rzeczpospolitej Polskiej, ogłoszonymi we właściwy sposób .

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011r. Nr 227, poz. 1367).

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Producent dokonał oceny bezpieczeństwa chemicznego – wyniki oceny znajdują się w raporcie bezpieczeństwa chemicznego dla substancji.

___________________________________________________________________________

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

___________________________________________________________________________

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (S):

P305+P351+P338 W przypadku zachlapania oczu przemyć dużą ilością wody,

Zasięgnąć opinii lekarza.

Kartę charakterystyki sporządzono zgodnie z aktualnym stanem wiedzy na podstawie kart charakterystyki składników mieszaniny i internetowych baz danych.Wystaw swoją opinię
ogólna ocena:    
Twoja opinia:*
  zostało: znaków
produkt nie ma jeszcze opinii... Twoja będzie pierwsza!

Ceny przesyłek

 1. GLS - 25,00 zł
  kurier-GLS
 2. GLS - 30,00 zł
  Kurier przesyłka pobraniowa GLS

Dane kontaktowe

 1. sklep: Lux-Spaw
 2. telefon: (0)
 3. tel. komórkowy: 601430952
 4. strona kontaktowa »
PASTA ANTOX 71E EXTRA ŚRODEK DO TRAWIENIA PO SPAWANIU

PASTA ANTOX 71E EXTRA ŚRODEK DO TRAWIENIA PO SPAWANIU

Pasta trawiąca (przezroczysta) do usuwania zgorzelin i przebarwień ze spoin powstałych w procesie spawania stali szlachetnych i stopów niklu • Za jej pomocą można usunąć tlenki, pozostające na powierzchni materiałów pospawanych •...
cena: 105.00
Pokaż opis
BORAKS 750 ML

BORAKS 750 ML

TOPNIK DO LUTÓW TWARDYCH BORAKS 750ML
cena: 20.00
Pokaż opis
PROSZEK ALU22 DO LUTOWANIA TWARDEGO 250G

PROSZEK ALU22 DO LUTOWANIA TWARDEGO 250G

PROSZEK ALU22 DO LUTOWANIA TWARDEGO 250G
cena: 125.00
Pokaż opis
PASTA ANTOX 71E TRAWIĄCA

PASTA ANTOX 71E TRAWIĄCA

PASTA ANTOX 71E TRAWIĄCA
cena: 90.00
Pokaż opis
STAINFLUX - 0.5 kg TOPNIK OCHRONNY DO SPAWANIA TIG

STAINFLUX - 0.5 kg TOPNIK OCHRONNY DO SPAWANIA TIG

Topnik StainFlux jest przeznaczony do stosowania podczas spawania metodą TIG niskostopowej stali nierdzewnej do maksymalnej zawartości 25% niklu. StainFlux nie powinien być traktowany jako substytut gazu ochronnego, ale powinien być stosowany, gdy...
cena: 335.00
Pokaż opis
BEZSILIKONOWY PREPARAT PRZECIWODPRYSKOWY W AREOZOLU

BEZSILIKONOWY PREPARAT PRZECIWODPRYSKOWY W AREOZOLU

BEZSILIKONOWY PREPARAT PRZECIWODPRYSKOWY W AREOZOLU
cena: 15.00
Pokaż opis
TOPNIK DO LUTOWANIA MIĘKKIEGO ALUMINIUM 100G

TOPNIK DO LUTOWANIA MIĘKKIEGO ALUMINIUM 100G

TOPNIK DO LUTOWANIA MIĘKKIEGO ALUMINIUM 100G
cena: 87.00
Pokaż opis
PĘDZEL ŁAMANY ANTOX 1

PĘDZEL ŁAMANY ANTOX 1

Pędzel ANTOX 1 z odchyloną głowicą, stosowany do nakładania preparatów trawiąco-pasywujących ANTOX oraz neutralizatora ANTOX NP i innych. Charakteryzuje się odpornością na kwas fluorowodorowy i kwas azotowy.

Zastosowanie:

Nakładanie past trawiąco-pasywujących
Nakładanie neutralizatorów po procesie trawienia
cena: 36.00
Pokaż opis
ilość odwiedzin: 2489
Dane kontaktowe
Lux-Spaw
tel. kom.: 601430952
więcej »
Zaloguj się

nie pamiętam hasła!
zarejestruj się

Pokaż wszystkie marki
 • kontakt
 • WYSYŁKA GRATIS
 • WYST
 • WYSYŁKA GRATIS