Koszyk

Dodano produkt do koszyka

PASTA TRAWIĄCA TOPCHEM PT-1

PASTA TRAWIĄCA TOPCHEM PT-1

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Cena: 40.00 brutto

Powiadom mnie o dostępności
Koszty dostawy:
  • GLS 25.00 zł brutto
  • Odbiór osobisty 0.00 zł brutto
  • Kurier DPD 25.00 zł brutto
Dostępność:
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

 

 

PASTA TRAWIĄCA PT-1

Pasta służy do chemicznej obróbki stali wysokostopowych i mają postać żelu, który nanosi się pędzlem na spoiny. Tiksotropowe właściwości żelu umożliwiają stosowanie past na powierzchniach pionowych. Znakomicie usuwają zgorzeliny i naloty, które powstają w czasie spawania. Pasta oferowana jest w kompletach z pastą neutralizującą ponieważ zawierają one składniki żrące i toksyczne. Neutralizacja niezużytej pasty trawiącej chroni pracownika przed zatruciem i poparzeniem a środowisko przed zanieczyszczeniem.

Powstające podczas neutralizacji produkty są nieszkodliwe dla człowieka i jego otoczenia. Pasta nie zawiera chlorków.

 

 

KARTA BEZPIECZEŃSTWA TOPCHEM® PASTA TRAWIĄCA PT-1/PT-2 Karta Bezpieczeństwa Pasty(Płynu) Trawiącej(Trawiącego) PT Pasta trawiąca PT zawiera kwas fluorowodorowy oraz kwas azotowy. Pasta działa żrąco na skórę, błonę śluzową, oczy. Ponadto jest trucizną ze względu na zawartość kwasu fluorowodorowego. Podczas prac z pastą trawiącą należy zachować szczególną ostrożność. Unikać wdychania oparów pasty. Stosować ochrony osobiste tj. okulary ochronne, rękawice gumowe kwasoodporne, fartuch. Podczas trawienia wydzielają się tlenki azotu , które również działają szkodliwie na organizm ludzki. Trawienie należy prowadzić w pomieszczeniach wentylowanych lub miejscach przewiewnych. Trawienie w zbiornikach wykonywać w kombinezonie szczelnym i masce pełnej z pochłaniaczem par kwaśnych. Po wykonaniu trawienia pozostałą pastę należy zobojętnić pastą neutralizującą PN-1. Pasta PT zneutralizowana pastą PN-1 jest zupełnie nieszkodliwa dla człowieka i środowiska. Uwaga Do nanoszenia pasty nie można używać narzędzi aluminiowych, żelaznych, szklanych gdyż wchodząc w reakcję chemiczną z pastą obniżają jej jakość. Wydzielający się przy tym wodór może tworzyć mieszanki wybuchowe z powietrzem. Do nanoszenia pasty należy stosować pędzle wykonane z tworzyw sztucznych ( bez elementów stalowych). Czas trawienia zależy od temperatury trawienia , gatunku stali i stopnia przegrzania powierzchni stali. Czasy trawienia mogą się wahać od 10-60min i odpowiedni czas należy ustalić wykonując próby. Gdy temperatura trawienia wzrośnie o 10oC, czas trawienia skróci się ok. 2 razy. W przypadku kontaktu pasty ze skórą miejsce oparzone intensywnie zmyć wodą i przemyć pastą neutralizującą lub 5% roztworem sody oczyszczonej lub 20% roztworem siarczanu magnezu ( soli gorzkiej ).W przypadku spożycia natychmiast podać mleko lub 5% roztwór glukonianu wapnia. Poszkodowanego skierować do lekarza. UWAGA Opakowanie po zużytej paście trawiącej jest odpadem toksycznym w świetle ustawy o odpadach ze względu na pozostałe w nim resztki kwasu fluorowodorowego. Zobowiązuje się zatem użytkownika do neutralizacji resztek pasty trawiącej przy pomocy pasty neutralizującej PN-1 wg instrukcji znajdującej się na załączonym do kompletu opakowaniu pasty PN-1. Produkty neutralizacji pastą PN-1 są obojętne dla ludzi i środowiska, zatem neutralizacja resztek pasty PT w opakowaniu zmienia kwalifikację opakowania w świetle ustawy o opakowaniach na nieuciążliwe dla środowiska.

KARTA CHARAKTERYSTYKI ___________________________________________________________________________ sporządzona zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów REACH (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L.132 z 29.05.2015 r. wraz ze sprostowaniem (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L.12 z 17.01.2017 r.) ___________________________________________________________________________________________________ PASTA TRAWIĄCA PT-1/PT-2 Strona 1 z 12 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA ___________________________________________________________________________________________________ 1.1 Identyfikator produktu PASTA TRAWIĄCA PT-1/PT-2 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane: Środek do czyszczenia spoin po spawaniu stali wysokostopowych. Zastosowania odradzane: zastosowanie konsumenckie. 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Dostawca: Zakład Chemii Technicznej TOPCHEM Stanisław Żygadło ul. Barytowa 12, 25-756 Kielce tel.: + 48 41 345 47 47; +48 601 439 104 E- mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: topchem@topchem.com.pl 1.4 Numer telefonu alarmowego Telefon alarmowy w Polsce (czynny w godzinach 8:00 – 15:00): + 48 601 439 104 Data sporządzenia: 09.04.2019 r. __________________________________________________________________________________________________ SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ __________________________________________________________________________________________________ 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Klasyfikacja zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 z późniejszymi zmianami: Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 1A (Skin Corr. 1A). Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu (H314). Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 1 (Eye Dam.1) Powoduje poważne uszkodzenie oczu (H318) Toksyczność ostra (po naniesieniu na skórę), kategoria narażenia 2 (Acute Tox. 2) Grozi śmiercią po naniesieniu na skórę (H310) Toksyczność ostra (drogą pokarmową, po narażeniu inhalacyjnym), kategoria zagrożenia 3 (Acute Tox. 3). Działa toksycznie po połknięciu lub w następstwie wdychania (H301 + H331). Szkodliwe skutki działania na zdrowie człowieka: Produkt wykazuje działanie miejscowo żrące i bardzo toksyczne, powoduje hipokalcemię z tężyczką i działaniem kardiotoksycznym. Może powodować oparzenia skóry, spojówek, rogówki oka. Może wystąpić podrażnienie błon śluzowych i układu oddechowego charakteryzujące się drapaniem w gardle, kaszlem. W przypadku połknięcia istnieje niebezpieczeństwo oparzenia ust, gardła, przewodu pokarmowego oraz perforacji ścian żołądka. Objawy: nudności, wymioty, silny ból. Skutki działania na środowisko: Przy wysokich stężeniach produktu odprowadzanego w ściekach istnieje zagrożenie dla środowiska wodnego (niskie pH). Produkt może powodować zakwaszanie wód. KARTA CHARAKTERYSTYKI ___________________________________________________________________________ sporządzona zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów REACH (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L.132 z 29.05.2015 r. wraz ze sprostowaniem (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L.12 z 17.01.2017 r.) ___________________________________________________________________________________________________ PASTA TRAWIĄCA PT-1/PT-2 Strona 2 z 12 Skutki działania związane z właściwościami fizykochemicznymi: Nie są znane niebezpieczne skutki działania związane z właściwościami fizykochemicznymi. 2.2 Elementy oznakowania Piktogramy: Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H310 – Grozi śmiercią po naniesieniu na skórę. H301 + H331 - Działa toksycznie po połknięciu i w następstwie wdychania. H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Zwroty wskazujące środki ostrożności: P271 - Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301 + P330 + P331 + P310 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do swobodnego oddychania. P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P405 - Przechowywać pod zamknięciem. Dodatkowe wymagania dotyczące oznakowania: Zawiera: Kwas fluorowodorowy 7 %, kwas azotowy (V). 2.3 Inne zagrożenia Mieszanina nie spełnia kryteriów PBT i vPvB. _________________________________________________________________________________________________ SEKCJA 3: SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH ___________________________________________________________________________________________________ 3.2 Mieszanina Identyfikator produktu: PASTA TRAWIĄCA PT-1/PT-2 KARTA CHARAKTERYSTYKI ___________________________________________________________________________ sporządzona zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów REACH (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L.132 z 29.05.2015 r. wraz ze sprostowaniem (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L.12 z 17.01.2017 r.) ___________________________________________________________________________________________________ PASTA TRAWIĄCA PT-1/PT-2 Strona 3 z 12 Składniki mieszaniny: Klasyfikacja zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 Nazwa substancji nr indeksowy nr CAS nr WE uł. masowy w % Klasy zagrożenia i kody kategorii Kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia Kwas azotowy (V) … % Nr rejestracyjny: 01-2119487297-23-XXXX 007-004-00-1 7697-37-2 231-714-2 < 20 Met.Corr 1 Ox. Liq. 2 Skin Corr. 1A H290 H272 H314 EUH071 Kwas fluorowodorowy 70 % Nr rejestracyjny: 01-2119458860-33-XXXX 009-003-00-1 7664-39-3 231-634-8 < 7 Acute Tox. 2 Acute Tox. 1 Acute Tox. 2 Skin Corr. 1A H330 H310 H300 H314 Ponadto produkt zawiera wodę. Pełne brzmienia zwrotów i H oraz akronimy symboli, klas zagrożenia i kodów kategorii podano w sekcji 16. Karty charakterystyki __________________________________________________________________________________________________ SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY __________________________________________________________________________________ 4.1 Opis środków pierwszej pomocy Wdychanie: Wynieść poszkodowanego z miejsca narażenia, ułożyć w wygodnej pozycji półleżącej lub siedzącej, zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła. W razie skurczu głośni (duszenia się, bezgłosu, chrypki) można podać do wdychania atrowent z kapsułki. Podawać tlen do oddychania. Natychmiast wezwać lekarza. Kontakt ze skórą: Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież i obficie zmywać skórę letnią, bieżącą wodą. Na oparzenia założyć jałowy opatrunek. Wezwać lekarza. Kontakt z oczami: Natychmiast płukać dużą ilością chłodnej wody, najlepiej bieżącej, przez co najmniej 15 min. Usunąć szkła kontaktowe. Unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki. Zapewnić natychmiastową pomoc lekarską. Przewód pokarmowy: Jeżeli nastąpi połknięcie dużej ilości, nie powodować wymiotów. Przepłukać usta dużą ilością wody. Jeżeli poszkodowany jest przytomny, podać do wypicia białko jaja kurzego, ewentualnie mleko. Wezwać lekarza. 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Pary wywołują ból i łzawienie oczu, uczucie pieczenia w nosie i gardle, kaszel, uczucie duszenia się. Skażenie skóry wywołuje ból, zaczerwienienie, oparzenie chemiczne: pęcherze, martwicę. Rozległe skażenie skóry może spowodować wstrząs, zapaść, zagraża spadkiem zawartości wapnia we krwi, z tężyczką i zaburzeniami rytmu serca. Spadek poziomu jonów wapnia doprowadza do tężyczki, drgawek, zaburzeń rytmu serca, migotania komór. Skażenie oczu roztworem wywołuje zniszczenie aparatu ochronnego oczu, oparzenie gałki ocznej – rogówki i głębszych struktur oka. Drogą pokarmową wywołuje oparzenie błony śluzowej jamy ustnej gardła i dalszych części przewodu pokarmowego z ryzykiem uszkodzenia ścian, perforacji, krwotoku, ze wstrząsem i zgonem. Powtarzające się lub długotrwałe narażenie może być przyczyną zapalenia skóry, zmian zanikowych błony śluzowej górnych dróg oddechowych (uszkodzenie przegrody nosowej), fluorozy (zmiany struktury kości), zaburzeń ze strony układu nerwowego i serca, krwawień z nosa. KARTA CHARAKTERYSTYKI ___________________________________________________________________________ sporządzona zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów REACH (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L.132 z 29.05.2015 r. wraz ze sprostowaniem (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L.12 z 17.01.2017 r.) ___________________________________________________________________________________________________ PASTA TRAWIĄCA PT-1/PT-2 Strona 4 z 12 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym Brak specjalnych zaleceń. Stosować postępowanie objawowe. Lekarzowi udzielającemu pomocy udostępnić kartę charakterystyki. __________________________________________________________________________________ SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU __________________________________________________________________________________________________ 5.1 Środki gaśnicze Odpowiednie środki gaśnicze: Mieszanina niepalna. Pożar w otoczeniu należy gasić środkami odpowiednimi do palących się mediów. Niewłaściwe środki gaśnicze: Nie stosować zwartych strumieni wody. 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną W warunkach pożaru wydzielają się tlenki węgla, tlenki fosforu, tlenki siarki i fluorowodór. 5.3 Informacje dla straży pożarnej Zakładać gazoszczelną odzież ochronną i aparaty oddechowe niezależne od powietrza z otoczenia. Pojemniki nie objęte pożarem, narażone na działanie ognia, chłodzić rozproszonym strumieniem wody, jeśli to możliwe, usunąć je z obszaru zagrożenia. ___________________________________________________________________________________________________ SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA ___________________________________________________________________________________________________ 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych Zakładać odzież ochronną z materiałów naturalnych (bawełna) lub włókien syntetycznych, rękawice ochronne z lateksu (grubość 0.5  0.1 mm, czas przebicia  480 min), chloroprenu (grubość 0.6 0.1 mm, czas przebicia  480 min), nitrylu (grubość 0.4  0.05 mm, czas przebicia  480 min), kauczuku fluorowego (grubość 0.7  0.1 mm, czas przebicia  480 min), butylu (grubość 0.3  0.05 mm, czas przebicia  480 min). stosować okulary ochronne typu gogle. Usunąć osoby niezabezpieczone i nie biorące udziału w usuwaniu awarii z zagrożonego obszaru. Unikać bezpośredniego kontaktu z mieszaniną. Unikać wdychania par. 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Zabezpieczyć przed przedostaniem się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia Produkt zaabsorbować w chemicznie obojętny materiał wiążący (piasek, ziemia okrzemkowa), zebrać do zamykanego kwasoodpornego pojemnika. Przekazać do uprawnionego odbiorcy odpadów. Zastosować środek neutralizujący (np. wapno lub mleko wapienne). Zanieczyszczoną powierzchnię dokładnie spłukać wodą. 6.4 Odniesienia do innych sekcji Usuwać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13. KARTA CHARAKTERYSTYKI ___________________________________________________________________________ sporządzona zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów REACH (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L.132 z 29.05.2015 r. wraz ze sprostowaniem (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L.12 z 17.01.2017 r.) ___________________________________________________________________________________________________ PASTA TRAWIĄCA PT-1/PT-2 Strona 5 z 12 __________________________________________________________________________________ SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE __________________________________________________________________________________________________ 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach z wentylacją wywiewną. Pojemniki otwierać i obchodzić się z nimi ostrożnie. Wskazane jest podejmowanie środków ostrożności, aby podczas pracy z produktem unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nie wdychać par. Zabezpieczyć przed przedostaniem się do wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. Nie jeść, nie pić i nie palić w czasie użytkowania. Myć ręce podczas przerw i po zakończonej pracy. Zanieczyszczone ubranie natychmiast zdjąć, uprać przed ponownym założeniem. 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym, z nienasiąkliwą, łatwo zmywalną podłogą ze spadkiem w kierunku studzienek ściekowych; z odrębną kanalizacją; wewnętrzną instalacją wodociągową. 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Brak informacji o zastosowaniach innych niż wymienione w sekcji 1.2. ___________________________________________________________________________________________________ SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ ___________________________________________________________________________________________________ 8.1 Parametry dotyczące kontroli Składnik CAS-nr Normatyw wartość jednostka Kwas azotowy (V) 7697-37-2 NDS 1.4 mg/m3 NDSCh 2.6 mg/m3 NDSP Nie wyznaczono Fluorowodór 7664-39-3 NDS 0.5 mg/m3 NDSCh 2 mg/m3 NDSP Nie wyznaczono Kwas azotowy (V) DNELpracownik (wdychanie, toksyczność przewlekła, działanie ogólnoustrojowe): 2,6 mg/m3 DNELkonsument (wdychanie, toksyczność ostra, działanie ogólnoustrojowe): 2,6 mg/m3 DNELkonsument (wdychanie, toksyczność przewlekła, działanie ogólnoustrojowe): 1,3 mg/m3 Kwas fluorowodorowy DNELpracownik (wdychanie, toksyczność przewlekła, działanie ogólnoustrojowe): 2,5 mg/m3 DNELkonsument (wdychanie, toksyczność przewlekła, działanie ogólnoustrojowe): 0,03 mg/m3 DNELkonsument (doustnie, toksyczność przewlekła, działanie ogólnoustrojowe): 0,01 mg/kg PNECwoda słodka: 0,9 mg/l PNECwoda morska: 0,9 mg/l PNECgleba: 11 mg/gleby PNECsporadyczne uwolnienie: 0,9 mg/l 8.2 Kontrola narażenia 8.2.1 Stosowne techniczne środki kontroli Zastosować odpowiednią wentylację ogólną w pomieszczeniu i miejscową przy stanowisku pracy. Nie wdychać par. Zapewnić stanowisko do płukania oczu. KARTA CHARAKTERYSTYKI ___________________________________________________________________________ sporządzona zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów REACH (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L.132 z 29.05.2015 r. wraz ze sprostowaniem (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L.12 z 17.01.2017 r.) ___________________________________________________________________________________________________ PASTA TRAWIĄCA PT-1/PT-2 Strona 6 z 12 8.2.2 Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualne wyposażenie ochronne Drogi oddechowe: W przypadku niedostatecznej wentylacji lub w przypadku przekroczenia dopuszczalnych stężeń par produktu należy stosować ochrony dróg oddechowych z filtrem par oznaczonym kolorem żółtym i literą E. Ręce i skóra: Stosować odzież ochronną z materiałów naturalnych (bawełna) lub włókien syntetycznych, rękawice wykonane z lateksu (grubość 0.5  0.1 mm, czas przebicia  480 min), chloroprenu (grubość 0.6 0.1 mm, czas przebicia  480 min), nitrylu/chloroprenu (grubość 0.65  0.1 mm, czas przebicia  480 min), nitrylu (grubość 0.4  0.05 mm, czas przebicia  480 min), kauczuku fluorowego (grubość 0.7  0.1 mm, czas przebicia  480 min), butylu (grubość 0.3  0.05 mm, czas przebicia  480 min). Oczy: Stosować okulary ochronne typu gogle. Higiena pracy: Obowiązują przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy. Nie dopuszczać do przekraczania w środowisku miejsca pracy dopuszczalnych stężeń normatywnych. Po zakończeniu pracy zdjąć zanieczyszczone ubranie. Przed przerwami w pracy wymyć ręce i twarz. Po pracy umyć dokładnie całe ciało. Nie jeść, nie pić, nie palić podczas pracy. 8.2.3 Kontrola narażenia środowiska Zabezpieczyć przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i cieków wodnych. __________________________________________________________________________________________________ SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE __________________________________________________________________________________________________ 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych a) Wygląd Produkt w postaci żelu. b) Zapach Ostry. c) Próg zapachu Brak dostępnych danych. d) pH <1 e) Temperatura topnienia/krzepnięcia Brak dostępnych danych. f) Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia Brak dostępnych danych. g) Temperatura zapłonu Produkt niepalny. h) Szybkość parowania Zaniedbywalna. i) Palność (ciała stałego, gazu) Nie dotyczy. j) Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości Nie dotyczy (mieszanina nie stwarza zagrożenia wybuchowego). k) Prężność par Brak dostępnych danych. l) Gęstość par Brak dostępnych danych. m) Gęstość względna Ok. 1(woda=1) n) Rozpuszczalność KARTA CHARAKTERYSTYKI ___________________________________________________________________________ sporządzona zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów REACH (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L.132 z 29.05.2015 r. wraz ze sprostowaniem (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L.12 z 17.01.2017 r.) ___________________________________________________________________________________________________ PASTA TRAWIĄCA PT-1/PT-2 Strona 7 z 12 Brak dostępnych danych. o) Współczynnik podziału: n-oktanol/woda Brak dostępnych danych. p) Temperatura samozapłonu Brak dostępnych danych. q) Temperatura rozkładu Brak dostępnych danych. r) Lepkość Brak dostępnych danych. s) Właściwości wybuchowe Nie stwarza zagrożenia wybuchowego. t) Właściwości utleniające Brak dostępnych danych dla mieszaniny. 9.2 Inne informacje Może działać korodująco na metale. ___________________________________________________________________________________________________ SEKCJA 10: STABILNOŚĆ i REAKTYWNOŚĆ ___________________________________________________________________________________________________ 10.1 Reaktywność W warunkach składowania i obchodzenia się zgodnie z przeznaczeniem – brak reaktywności. 10.2 Stabilność chemiczna W normalnych warunkach stosowania i magazynowania mieszanina jest stabilna. 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji W kontakcie z niektórymi metalami reaguje z wydzieleniem wodoru. Reakcja z zasadami przebiega z wydzieleniem dużej ilości ciepła (egzotermiczna). 10.4 Warunki, których należy unikać Nie są znane. 10.5 Materiały niezgodne Zasady. 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu Nie są znane. __________________________________________________________________________________________________ SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE ___________________________________________________________________________________________________ 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych Toksyczność ostra: Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą. Działa toksycznie po połknięciu lub w następstwie wdychania. (zastosowano metodę obliczeniową ATE) ATEmix (połknięcie) = 71,4 mg/kg ATEmix (kontakt ze skórą) = 71,4 mg/kg ATEmix (drogi oddechowe) = 7,14 mg/l Składnik CAS-nr Dawka wartość jednostka Kwas azotowy (V) 7697-37-2 DLLo - doustnie człowiek 430 mg/kg Dawka śmiertelna wynosi 6-9 g Kwas fluorowodorowy 7664-39-3 CL50 – inhalacyjnie szczur 966 ppm (1h) CL 50 – inhalacyjnie małpa 1774 ppm (1h) KARTA CHARAKTERYSTYKI ___________________________________________________________________________ sporządzona zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów REACH (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L.132 z 29.05.2015 r. wraz ze sprostowaniem (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L.12 z 17.01.2017 r.) ___________________________________________________________________________________________________ PASTA TRAWIĄCA PT-1/PT-2 Strona 8 z 12 CLLo – inhalacyjnie królik 260 mg/m3 (7h) Działanie żrące/drażniące na skórę: Powoduje poważne oparzenia skóry. Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Rakotwórczość: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Szkodliwe działanie na rozrodczość: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Zagrożenie spowodowane aspiracją: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Skutki zdrowotne narażenia miejscowego: Wdychanie: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych, błon śluzowych nosa i jamy ustnej. Może powodować uczucie pieczenia w nosie i gardle, kaszel, uczucie duszenia się. Kontakt z oczami: Działa żrąco na oczy powodując zaczerwienienie, łzawienie i ból oraz osłabienie widzenia, może powodować zapalenie spojówek. Skażenie oczu wywołuje zniszczenie aparatu ochronnego oczu, oparzenie gałki ocznej – rogówki i głębszych struktur oka. Kontakt ze skórą: Działa żrąco wywołując ból, zaczerwienienie, oparzenie chemiczne: pęcherze, martwicę. Rozległe skażenie skóry może spowodować wstrząs, zapaść. Połknięcie: Wywołuje oparzenie błony śluzowej jamy ustnej gardła i dalszych części przewodu pokarmowego z ryzykiem uszkodzenia ścian, perforacji, krwotoku, ze wstrząsem i zgonem. Objawy zatrucia przewlekłego: Przedłużone działanie może powodować podrażnienie błon śluzowych, zaczerwienienie skóry i oczu. Długotrwałe narażenie na działanie mieszaniny może powodować zapalenie spojówek. Powtarzające się lub długotrwałe narażenie może być przyczyną zapalenia skóry, zmian zanikowych błony śluzowej górnych dróg oddechowych (uszkodzenie przegrody nosowej). Zmiany struktury kości, zaburzenia ze strony układu nerwowego i serca. Krwawienia z nosa. Przewlekłe stany zapalne górnych dróg oddechowych. __________________________________________________________________________________________________ SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE __________________________________________________________________________________________________ 12.1 Toksyczność W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Składnik CAS-nr Dawka wartość jednostka Kwas azotowy (V) 7697-37-2 CL50 – ryby (Gambusia affinis) 72 mg/l (96h) CE50 - bezkręgowce (Shore carb) 180 mg/l (48h) CE50 - bezkręgowce (Opryotrocha diaderma) 33-100 mg/l (48h) (OECD 201) Kwas fluorowodorowy 7664-39-3 CL50 - ryby (Leuciscus idus) 660 mg/l (48h) KARTA CHARAKTERYSTYKI ___________________________________________________________________________ sporządzona zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów REACH (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L.132 z 29.05.2015 r. wraz ze sprostowaniem (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L.12 z 17.01.2017 r.) ___________________________________________________________________________________________________ PASTA TRAWIĄCA PT-1/PT-2 Strona 9 z 12 CE50 – bezkręgowce (Daphnia sp.) 270 mg/l (48h) 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu Brak dostępnych danych 12.3 Zdolność do bioakumulacji Współczynnik podziału oktanol/woda (Kow): Nie określa się dla substancji nieorganicznych. Współczynnik biokoncentracji (BCF): Nie został wyznaczony dla mieszaniny. 12.4 Mobilność w glebie Brak dostępnych danych. 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB Mieszanina nie spełnia kryteriów PBT i vPvB. 12.6 Inne szkodliwe skutki działania Przy wysokich stężeniach produktu odprowadzanego w ściekach istnieje zagrożenie dla środowiska wodnego (niskie pH). Przed odprowadzeniem na oczyszczalnię ścieków niezbędna jest neutralizacja. Produkt może powodować zakwaszanie wód. __________________________________________________________________________________________________ SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI __________________________________________________________________________________________________ 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów Nie usuwać produktu razem z odpadami komunalnymi, nie wprowadzać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych. Zgodnie z Artykułami 18 i 25 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888, 2013) wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach jest obowiązany zorganizować system zbierania oraz zapewniać odzysk, w tym recykling, odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych. Wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach wykonuje ww. obowiązki samodzielnie albo przez przystąpienie do porozumienia z organizacją samorządu gospodarczego, która zawarła porozumienie z marszałkiem województwa. Specjalne środki ostrożności: Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. Należy zachować ostrożność podczas operowania opróżnionymi pojemnikami, które nie zostały dokładnie oczyszczone. __________________________________________________________________________________ SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU __________________________________________________________________________________________________ ADR/RID, IMDG, IATA 14.1 Numer UN (numer ONZ) 2922 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY, TRUJĄCY, I.N.O. (zawiera kwas fluorowodorowy, kwas azotowy) 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 8 14.4 Grupa pakowania I 14.5 Zagrożenia dla środowiska Produkt nie stanowi zagrożenia dla środowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ. KARTA CHARAKTERYSTYKI ___________________________________________________________________________ sporządzona zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów REACH (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L.132 z 29.05.2015 r. wraz ze sprostowaniem (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L.12 z 17.01.2017 r.) ___________________________________________________________________________________________________ PASTA TRAWIĄCA PT-1/PT-2 Strona 10 z 12 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Należy zawsze transportować w zamkniętych pojemnikach, które znajdują się w pozycji pionowej i są odpowiednio zabezpieczone. Należy się upewnić, że osoby transportujące produkt wiedzą, co należy robić w przypadku awarii lub rozlania się produktu. 14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC Nie dotyczy. _________________________________________________________________________________ SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH ___________________________________________________________________________________________________ 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63, poz. 322, 2011) z późn. zmianami (Dz. U., 2015, poz.675) oraz tekst jednolity (Dz. U., 2015, poz. 1203 z 20 sierpnia 2015). ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31 grudnia 2008 roku) z późniejszymi zmianami (dostosowania do postępu technicznego 1 - 13 ATP). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, 2173, 2005). Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 1286, 2018) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166, 2011). Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. poz. 1488, 2016) Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów nie bezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. nr 178, poz. 1481, 2005 z późniejszymi zmianami). Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. poz. 21, 2013). Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. , poz. 888, 2013). ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923, 2014). Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 175, poz. 1458, 2005). Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku z późniejszymi zmianami). 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego Dostawca nie dokonał oceny bezpieczeństwa chemicznego mieszaniny. KARTA CHARAKTERYSTYKI ___________________________________________________________________________ sporządzona zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów REACH (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L.132 z 29.05.2015 r. wraz ze sprostowaniem (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L.12 z 17.01.2017 r.) ___________________________________________________________________________________________________ PASTA TRAWIĄCA PT-1/PT-2 Strona 11 z 12 ___________________________________________________________________________________________________ SEKCJA 16: INNE INFORMACJE ___________________________________________________________________________________________________ Niniejsza karta charakterystyki została opracowana, uzupełniona i zweryfikowana w Instytucie Chemii Przemysłowej im prof. I. Mościckiego w Warszawie na podstawie receptury i kart charakterystyki składników. Inne źródła danych: Dane dla substancji zarejestrowanych: http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/registeredsubstances Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego używania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania niniejszego produktu. Zwroty H (wskazujące rodzaj zagrożenia) oraz akronimy symboli, klas zagrożenia i kodów kategorii użyte w sekcji 3. Karty charakterystyki: H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz. H290 Może powodować korozję metali. H300 + H330 Grozi śmiercią po połknięciu lub w następstwie wdychania. H310 Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą. H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. EUH071 Działa żrąco na drogi oddechowe. Met. Corr. 1 Substancje powołujące korozję metali, kategoria zagrożenia 1. Ox. Liq. 2 Substancje ciekłe utleniające, kategoria zagrożenia 2. Acute Tox. 1 Toksyczność ostra (po naniesieniu na skórę), kategoria zagrożenia 1. Acute Tox. 2 Toksyczność ostra (drogą pokarmową) i toksyczność ostra(po narażeniu inhalacyjnym), kategoria zagrożenia 2. Skin Corr. 1A Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 1A. Eye Dam. 1 Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 1. Skróty: NDS - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy – najwyższe dopuszczalne stężenie średnie ważone, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego czasu pracy, przez cały okres jego aktywności zawodowej, nie powinno spowodować zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń NDSCh - Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe – najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe ustalone jako wartość średnia, która nie powinna spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń, jeżeli utrzymuje się w środowisku pracy nie dłużej niż 30 minut w czasie zmiany roboczej DSB - Dopuszczalne stężenie w materiale biologicznym - najwyższy dopuszczalny poziom określonego czynnika lub jego metabolitu w odpowiednim materiale biologicznym lub najwyższa dopuszczalna wartość odpowiedniego wskaźnika, określającego oddziaływanie czynnika chemicznego na organizm vPvB - Substancja bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji PBT - Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna DL50 – Dawka śmiertelna – dawka, przy której obserwuje się zgon 50 % badanych zwierząt w określonym przedziale czasowym CL50 – Stężenie śmiertelne - stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50 % badanych zwierząt w określonym przedziale czasowym CE50 – Stężenie efektywne – efektywne stężenie substancji powodujące reakcję na poziomie 50% maksymalnej wartości KARTA CHARAKTERYSTYKI ___________________________________________________________________________ sporządzona zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów REACH (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L.132 z 29.05.2015 r. wraz ze sprostowaniem (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L.12 z 17.01.2017 r.) ___________________________________________________________________________________________________ PASTA TRAWIĄCA PT-1/PT-2 Strona 12 z 12 BCF - Współczynnik biokoncentracji (biostężenia) – stosunek stężenia substancji w organizmie do jego stężenia w wodzie w stanie równowagi DNEL - Poziom niepowodujący szkodliwego działania dla zdrowia człowieka - poziom narażenia na działanie substancji niepowodujący szkodliwego działania dla zdrowia człowieka PNEC - Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku - stężenie substancji, poniżej którego nie przewiduje się wystąpienia szkodliwych skutków dla środowiska ADR- umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ( ang. Agreement on Dangerous Goods by Road) RID – Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (ang. Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) IMDG – Międzynarodowy Kodeks Ładunków Niebezpiecznych (ang. International Maritime Dangerous Goods Code) IATA - Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (ang. International Air Transport Association) CAS – numer przypisany substancji chemicznej w wykazie Chemical Abstracts Service WE - numer referencyjny stosowany w Unii Europejskiej w celu identyfikacji substancji niebezpiecznych, w szczególności zarejestrowanych w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS – ang. European Inventory of Existing Chemical Substances), lub w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych ELINCS (ang. European List of Notified Chemical Substances), lub wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji „No-longer polymers" Numer UN – czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiału w wykazie materiałów niebezpiecznych ONZ, pochodzący z „Przepisów modelowych ONZ”, do którego klasyfikowany jest materiał indywidualny, mieszanina lub przedmiot Niniejsza karta charakterystyki jest własnością firmy Zakład Chemii Technicznej TOPCHEM Stanisław Żygadło i podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie karty charakterystyki lub jej fragmentów bez uprzedniej zgody właściciela i Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie jest zabronione.

Produkty podobne

ANTOX NP NEUTRALIZATOR

ANTOX NP NEUTRALIZATOR

ANTOX NP NEUTRALIZATOR

Cena: 100.00 zł
PASTA ANTOX 71E TRAWIĄCA

PASTA ANTOX 71E TRAWIĄCA

PASTA ANTOX 71E TRAWIĄCA

Cena: 110.00 zł
PASTA PRZECIWODPRYSKOWA

PASTA PRZECIWODPRYSKOWA

 

PASTA PRZECIWODPRYSKOWA
ZASTOSOWANIE
PASTA SŁUŻY DO ZABEZPIECZANIA CZĘŚCI PALNIKA PRZED PRZYKLEJANIEM SIĘ ODPRYSKÓW PRZY SPAWANIU METODĄ MIG I MAG
ATEST PZH: HK/B/0863/02/2009
...

Cena: 10.40 zł
PŁYN DO LUTOWANIA [KWAS DO LUTOWANIA -GOTOWY]

PŁYN DO LUTOWANIA [KWAS DO LUTOWANIA -GOTOWY]

 

Płyn do lutowania przeznaczony jest do lutowania: stopów żelaza, miedzi, cynku i blachy ocynkowanej lutami cynowymi. Niezbędny do lutowania: rynnien, rur spustowych i obróbek blacharskich. Topnik służy do lutowania miękkiego. ...

Cena: 10.00 zł
PREPARAT ANTYOD. SPAWMIX-TW5000/5L

PREPARAT ANTYOD. SPAWMIX-TW5000/5L

PREPARAT ANTYOD. SPAWMIX-TW5000/5L

Cena: 50.00 zł
TOPNIK DO LUTOWANIA MIĘKKIEGO ALUMINIUM 100G

TOPNIK DO LUTOWANIA MIĘKKIEGO ALUMINIUM 100G

TOPNIK DO LUTOWANIA MIĘKKIEGO ALUMINIUM 100G

Cena: 87.00 zł
Powiadomienie o dostępności:

Wybrany produkt jest niedostępny.
Wpisz swój adres e-mail, a poinformujemy Cię, gdy produkt będzie dostępny.


Adres e-mail: